با توجه به اينكه دامنه فعاليتهاي گروه فنی مهندسی کوبه در زمينه صنعت و ساختمان گسترده مي باشد بديهي است كه انجام پروژه هاي گوناگون در اين سطح نياز به اعتبار مالي زيادي دارد لذا از تمامي كسانيكه تمايل به سرمايه گذاري در فروش دارند دعوت ميشود با اين  مجموعه به صورت مضاربه و يا هركدام از عقود اسلامي ديگر وارد عمل شوند.

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, docx, doc.