اگر كسي صاحب ايده اي نو باشد اين مجموعه پس از بررسي آن از حيث توجيه فني ، مالي و نياز بازار جهت طراحي ، ساخت و توليد آن با نوآور مربوطه وارد مذاكره ميشود .

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, docx, doc.