چنانچه شخصي تمايل به همكاري در يكي از پروژه هاي اين مجموعه داشته باشد با پر كردن فرم تماس زیر ميتواند اعلام آمادگي نمايد تا پس از بررسي كارشناس مربوطه جهت اعلام نياز يا عدم نياز و يا همكاري در پروژه ديگر با وي تماس گرفته شود . اگر مجموعه نيز در پروژه اي نياز به جذب نيرو داشته باشد در سایت اعلام نياز ميكند .

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, docx, doc.